I. Postanowienia ogólne

 

1.1.       Witryna internetowa pod adresem www.sklep.twojawinnica.pl jest prowadzona przez  Firmę Twoja Winnica Anna Radochońska z siedzibą w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 34. Firma została zarejestrowana w 2010 roku i wpisana do ewidencji Gminy Michałowice pod numerem 6523. Firma posiada numer REGON: 142675707, oraz numer NIP: 5342324889 i jest płatnikiem podatku VAT. Firma Twoja Winnica Anna Radochońska posiada ważne zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydane przez Urząd Gmin Michałowice oraz zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

1.2.          Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem www.sklep.twojawinnica.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie Firmy Twoja Winnica Anna Radochońska z siedzibą w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 34 (zwanej dalej: Sprzedawcą), do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień, jak też do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji win).

 

1.3.       Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających:

a)      od 4,5% do 18% alkoholu nr 179/2017 z dnia 27.03.2017,

wydane przez Urząd Gmin Michałowice na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) i Uchwały Nr. XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowiece z 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowiece (Dziennik Urzędowy Województwa Mozaowieckiego Nr 240, poz. 4559 ze zm.).

 

1.4.          Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 34, telefon: 22 464 80 13, fax: 22 464 80 13, e-mail: sklep@twojawinnica.pl.

 

1.5.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

1.6.       Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;

d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.

 

1.7.     Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

             a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,

             b) dostępu do sieci Internet,

             c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.

 

1.7.       W przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Witryny mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Witryny może być niemożliwe lub utrudnione.

 

1.8.       Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

 

1.9.       Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

 

1.10.   Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

1.11.   Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.


II. Definicje

 

2.1.       Sprzedawca –  Twoja Winnica Anna Radochońska z siedzibą w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 34;

 

2.2.       Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.sklep.twojawinnica.pl;

 

2.3.       Sklep - punkt sprzedaży położony w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 34, telefon: 22 464 80 13, fax: 22 464 80 13, e-mail: sklep@twojawinnica.pl.

 

2.4.       Towary – towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;

 

2.5.       Klient – każdy klient nabywający Towary;

 

2.6.       Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

2.7.       Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;

 

2.8.       Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;

 

2.9.       Moje konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się na Witrynie;

 

2.10.   Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;

 

2.11.   Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;

 

2.12.   Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


III. Warunki dokonywania zamówień

 

3.1.       Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

 

3.2.          Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem 22 464 80 13. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 34 (Sklep).

 

3.3.       Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

 

3.4.       Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

 

3.5.       Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym.  Po upływnie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

 

3.6.       Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

 

a)      Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

b)      podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;

c)       Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;

d)      pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

 

3.7.       Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:

 

a)      poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin -  jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,

b)      zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,

c)       wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

 

3.8.       Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję dostarczenia Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. Informacje te zawarte są również w dokumencie ”Formy płatności i koszty dostawy”, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

3.9.       Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

 

3.10.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

 

3.11.   Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji „Moje konto”.

 

IV. Ceny i formy płatności

 

4.1.       Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską.

 

4.2.       Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta  formą płatności.

 

4.3.       Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 

a)      osobiście gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Zamówienia w Sklepie;

b)      za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej - realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;

c)       przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy - wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 72 2490 0005 0000 4500 3457 6575 w baku Alior Bank z podaniem następujących danych Sprzedawcy: Twoja Winnica Anna Radochońska
Al. Marii Dąbrowskiej 34, 05-806 Komorów - realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej  kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;

d)      za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Płatności online z eCard) – wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Przy wyborze tej formy płatności możliwa jest również płatność kartą płatniczą.

 

4.4.       W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.

 
V. Odbiór lub dostawa Towarów

 

5.1.       Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położony w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 34 (Sklep) w godzinach otwarcia sklepu – aktualne dni oraz godziny otwarcia dostępne są w zakładce: Kontakt. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej FedEx Express Polska Sp. z o.o., która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

 

5.2.       Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

 

5.3.       Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.

 

5.4.       W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

 

5.5.       Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

 

5.6.       Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

 

5.7.       Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu trzech Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu:

a)      zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy - w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. 4.3. c) lub d) Regulaminu,

b)      potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę - w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4.3. b) Regulaminu.

 

5.8.       Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.

 

5.9.       Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej przez firmę kurierską i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy lub na życzenie Klienta, wysyłany osobno, pocztą tradycyjną na wskazany przez Klienta adres.

 

5.10.   Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT).

 

5.11.   W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

 

5.12.   W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.


VI. Prawo odstąpienia od umowy

 

6.1.       Z zastrzeżeniem pkt. 6.5. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

6.2.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpienia od umowy dostępnego poniżej – pkt. 6.3. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep@twojawinnica.pl, lub przesłanie go pocztą na adres Sklepu.

 

6.3.       Wzór oświadczenia:

 

Ja ... (imię i nazwisko Klienta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży numer ... (numer zamówienia) zawartej z firmą Twoja Winnica Anna Radochońska, w dniu ... (data złożenia zamówienia).

 

6.4.       Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

 

 

6.5.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:

a)      ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

b)      dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

c)       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

 

6.6.       Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

 

6.7.       Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy

 

6.8.       Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

 

6.9.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

 

6.10.   Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

6.11.   Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.  Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

 

6.12.   Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

 

6.13.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

 

VII. Reklamacje

 

7.1.       W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

 

7.2.       W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.

 

7.3.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

 

7.4.       O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

 

7.5.       Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

 

VIII.       Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

8.1.       W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

8.2.       Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

 

8.3.       Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 

9.1.       Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Firma Twoja Winnica Anna Radochońska. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

9.2.       Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Firmę Twoja Winnica Anna Radochońska w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Firmy Twoja Winnica Anna Radochońska w tym firmie kurierskiej FedEx Express Polska Sp. z o.o.

 

9.3.       Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Firmę Twoja Winnica Anna Radochońska  także w celach marketingowych jeżeli Klient wyrazi na to dobrowolną zgodę. Klient korzystając z Witryny nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

 

9.4.       Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na:

 

a)      przetwarzanie jego danych osobowych przez Firmę Twoja Winnica Anna Radochońska  w celach marketingowych,

b)      otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Firmę Twoja Winnica Anna Radochońska  .

c)       przekazywanie treści marketingowych przez Firmę Twoja Winnica Anna Radochońska na podany przeze Klienta w formularzu rejestracyjnym numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.).

 

9.5.            Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

X. Postanowienia końcowe

 

10.1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.sklep.twojawinnica.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika  wyrażonej przed po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego Konta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 

10.2.     W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia.

 

10.3.     We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 

10.4.     Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Wiecej informacji
x